PEFC Česká republika

Přeskočit na navigaci

Cíle jakosti Sdružení - Žadatele

Jehličnatý les

1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Česká republika přijala v helsinském procesu podepsáním rezoluce H1 závazek hospodařit v lesích trvale udržitelným způsobem. Kromě podpůrných vládních prostředků je certifikace jedním z nástrojů, jak se přiblížit trvale udržitelnému hospodaření na celém území státu.

2. Účast co největšího počtu vlastníků lesa v procesu certifikace

Zajištěním co největšího počtu vlastníků lesů v tomto procesu se dosáhne odpovídajícího podílu lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Měřítkem bude výměra certifikovaných lesů v systému PEFC.

3. Dosahování trvalé produkce dříví jako obnovitelného přírodního zdroje

Trvalost obnovitelného přírodního zdroje bude zajištěna:

 • nepřekračováním celkového průměrného přírůstu v regionu těžbou dříví
 • zvyšováním celkové rozlohy lesní půdy
 • obnovou lesa stanovištně a geneticky vhodnými dřevinami
 • péčí o stabilitu zvyšováním podílu melioračních dřevin a odpovídající výchovou porostů
 • uplatňováním integrované ochrany lesů proti škodlivým činitelům
 • zvyšováním podílu přirozené obnovy

4. Zajištění ostatních veřejně prospěšných funkcí lesa v zájmu občanů České republiky při současném respektování vlastnických práv

K zajištění mimoprodukčních funkcí lesů je předpokladem trvalá existence lesa jako nositele těchto funkcí (viz bod 3).

Podpora tohoto cíle je zajišťována:

 • zachováním obecného užívání lesa
 • získáváním nedřevních produktů z lesa trvale udržitelným způsobem
 • zohledňováním zájmů ochrany přírody v lese
 • zohledňováním sociálního a rekreačního využívání lesa
 • funkčně integrovaným hospodařením v lesích ochranných a lesích zvláštního určení

 

Copyright © 2009 Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR | Tvorba www prezentací | Mapa stránek