PEFC Česká republika

Přeskočit na navigaci

Postupy

Postup při recertifikaci regionu v roce 2018

Na základě obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření Smlouvy o recertifikaci systému jakosti k zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu Česká republika byla pro období 2015 - 2018 vybrána společnost 3EC International s.r.o.

Současná výměra certifikovaných lesů v ČR: 1.833.819 ha

Počet udělených osvědčení o trvale udržitelném hospodaření: 623

Postup při zajištění účasti vlastníků lesů v regionální certifikaci

Pohled ze skály

Sdružení - Žadatel zajišťuje účast všech vlastníků lesů v regionální certifikaci, bez ohledu na velikost nebo druh vlastnictví.

Zájem o účast v regionální certifikaci lesů podle českého systému certifikace lesů PEFC projeví vlastník lesa tím, že požádá o udělení osvědčení zasláním formuláře žádosti o účast na adresu Sdružení - Žadatele. Součástí podání žádosti je závazek vlastníka, nebo správce lesa, hospodařit v souladu s taxativně stanovenými zásadami TUH. Současně vlastník prohlásí, že umožní auditorům ÚHÚL, členům odborné komise Sdružení - Žadatele a technickým expertům certifikačního orgánu, kterým je 3EC International s.r.o., vstup na lesní majetek a přístup k relevantním informacím týkajícím se hospodaření, event. zjištění orgánů Státní správy lesů, České inspekce životního prostředí apod. U všech poskytnutých informací je garantována jejich důvěrnost.

Současně s odesláním žádosti o účast v procesu certifikace poukáže vlastník částku 500,-Kč na účet sdružení č.ú. 35-9363680237/0100. Jedná se o poplatek za úkony nutné k vyřízení žádosti.

Přístup vlastníka k certifikaci je kontinuální. Certifikát, který vydává 3EC International pro region, je platný na tříleté období (1. 10. 2015 - 30. 9. 2018). V průběhu tohoto období se mohou přihlásit zájemci o účast v regionální certifikaci kdykoliv.

Postup při vydání Osvědčení o účasti v regionální certifikaci vlastníkům lesa

  • Podmínkou pro vydání Osvědčení je posouzení shody hospodaření vlastníka lesa s kriterii TUH a Odbornou komisí Sdružení - Žadatele,
  • V případě, že vlastník splní dané podmínky, rozhodne odborná komise o vydání Osvědčení o certifikaci,
  • V případě nesouhlasu s rozhodnutím Sdružení - Žadatele, může vlastník využít opravné prostředky (odvolání, stížnost, spor).

Všem žadatelům o certifikaci lesů systémem PEFC, kteří splní stanovená kritéria a jejichž žádost bude kladně posouzena Odbornou komisí Sdružení - Žadatele, bude vydáno osvědčení o účasti v regionální certifikaci. Platnost osvědčení je vždy maximálně tříletá a záleží, kdy se žadatel přihlásil k certifikaci. Aktuální tříleté období platnosti všech osvědčení i regionálního certifikátu končí dnem 30. září 2018. Všichni držitelé osvědčení budou vyzváni k podání nových žádostí na další tříleté období v dostatečném předstihu (květěn 2018). Vlastníkům lesa do výměry 100 ha bude osvědčení o certifikaci vydáno bezplatně, vlastníci lesa nad 100 ha vč. uhradí za každý (i započatý) ha certifikovaného lesního majetku částku 2,-Kč (bez DPH) ročně na základě zaslané faktury.

Pro včasné a bezproblémové vyřízení Žádosti o účast v certifikaci lesů je nutné pečlivé vyplnění v žádosti požadovaných skutečností a doložení příslušných příloh (např. kopií schvalovacího protokolu LHP).


 

Copyright © 2009 Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR | Tvorba www prezentací | Mapa stránek