PEFC Česká republika

Přeskočit na navigaci

Politika jakosti Sdružení - Žadatele

Smrk

Hlavním účelem certifikace lesů a úkolem Sdružení - Žadatele je zajištění trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů účastnících se regionální certifikace lesů. K naplnění tohoto poslání vyhlašuje Sdružení - Žadatel politiku své činnosti, která je východiskem pro stanovení konkrétních cílů.

1. Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích

Účelem certifikace lesů v systému PEFC ČR je dosáhnout trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů účastnících se regionální certifikace lesů.

Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny.

2. Otevřenost certifikačního systému pro všechny vlastníky lesa

Systém je otevřený pro všechny skupiny vlastnictví za předpokladu splnění stanovených podmínek a úhrady poplatků (žadatel je povinen uhradit poplatek za vystavení osvědčení o účasti [majetky do 100 ha jsou osvobozeny] a za podání žádosti o účast). Přistupuje ke všem vlastníkům stejným způsobem bez ohledu na velikost vlastnictví či členství v jakémkoliv vlastnickém uskupení. Rovnou podmínkou je i požadavek na existenci lesního hospodářského plánu (osnovy), odborného lesního hospodáře a respektování zákonů při hospodaření v lesích na majetcích všech účastníků certifikace.

3. Podpora víceúčelového využívání lesa

Zvětšování plochy certifikovaných lesů zajišťuje pro budoucí generace nejen trvalou a vyrovnanou produkci dřeva jako přírodního obnovitelného zdroje, ale i zvyšování rozlohy a stability lesa, jako nositele všech mimoprodukčních funkcí pro veřejnost.

Systém podporuje obecné užívání lesů zohledňováním sociálního a rekreačního využívání lesů, získávání nedřevních produktů a služeb z lesa trvale udržitelným způsobem a podporuje řízené mimoprodukční funkce lesa jako služby vlastníků veřejnosti.

4. Zvyšování odborné úrovně hospodaření v lese

Využívání výsledků a novinek vědy a lesnického výzkumu při dalším profesním vzdělávání odborných lesních hospodářů a školení vlastníků lesů přispěje ke zvyšování odborné úrovně hospodaření v lesích regionu. Osvěta vůči širokému spektru vlastníků, ale i laické veřejnosti zvýrazní povědomí o důležitosti lesa pro život člověka, využívání jeho produktů i jeho sociálních dopadech v bezprostředním okolí. Ke zvyšování odborné úrovně hospodaření náleží i zabezpečení bezpečnosti práce a práv zaměstnanců v lesním hospodářství.

5. Certifikace lesa jako nástroj zvyšující stabilitu životního prostředí člověka

Životní prostředí člověka je závislé na kvalitě lesů a poskytování jejich funkcí. Ochrana současné výměry lesů a jejich zvyšování zalesňováním nelesních půd vytváří trvalý rámec pro poskytování všech funkcí lesa. Z důvodů stability tohoto prostředí je zejména nezbytné udržování genofondu pro vhodnou obnovu lesních porostů, zvyšování biodiverzity, uplatňování integrované ochrany lesa proti škůdcům, respektování funkčně integrovaného hospodaření v kategoriích lesů ochranných a zvláštního určení a omezování pesticidů a hnojiv.

6. Důvěryhodnost certifikačního systému

Vypracovaný systém kritérií umožňuje kontrolu a poměřování všech jejich indikátorů. Mnoho z nich je kontrolovatelných nejen specializovanými auditory a odborníky, ale i laickou uživatelskou veřejností, protože obecný neomezený vstup do lesů tuto kontrolu v lesích České republiky umožňuje.

Provázanost systému certifikace PEFC s informacemi od státní správy lesů umožňuje nejen informovat o lesích a stavu hospodaření v nich, ale i vylučovat vlastníky lesů z tohoto systému při neplnění jeho základních kritérií. Tato provázanost na informace od státní správy lesů a jejich využívání je jednou z výrazných odlišností od jiných certifikačních systémů.


 

Copyright © 2009 Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR | Tvorba www prezentací | Mapa stránek